THÔNG BÁO BỔ SUNG NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC GIẢI CẦU MÂY THỂ THAO HỌC SINH Q1 NĂM HỌC 2017 - 2018