7 PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN THAY THẾ SỔ HỘ KHẨU