Hội Khỏe Phù Đổng niên học 2015-2016 Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học đường để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NIÊN HỌC 2015-2016

 

 
Tãi về điều lệ theo liên kết dưới đây