DANH SÁCH TRÚNG ĐẤU THẦU CĂN TIN TAO ĐÀN, CĂN TIN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

DANH SÁCH TRÚNG ĐẤU THẦU
https://drive.google.com/file/d/1X1yTYcw0PhT8pOWYBq4OsvQmC7oDuFrA/view?usp=sharing