HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM TDTT QUẬN 1 LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM TDTT QUẬN 1 LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Chiều ngày 20/4/2023, Đảng bộ Trung tâm TDTT Quận 1 tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Thể dục Thể thao lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 Khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Khóa XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tô Thị Bích Châu – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Bí thư Quận ủy Quận 1; Đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1, Đồng chí Bùi Minh Tiến – Quận ủy viên, Bí thư Đảng bộ Trung tâm TDTT Quận 1 cùng 64 đảng viên của Đảng bộ trung tâm cùng tham gia.
Tại Hội nghị, Đảng bộ đã thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ trong thời gian vừa qua:
VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
Đảng ủy Trung tâm đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của 04 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trung tâm, giúp cho các chi bộ kiểm nghiệm lại kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, đánh giá một số ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại để đưa ra phương hướng thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đảng ủy Trung tâm quán triệt, chỉ đạo thực hiện đảm bảo về nội dung, nề nếp sinh hoạt của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đảng ủy Trung tâm thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên; chú trọng tạo nguồn cán bộ tại chỗ, cán bộ nữ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ, viên chức theo quy định; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, vận động cán bộ, viên chức – người lao động, đảng viên và gia đình thực hiện nghĩa vụ công dân đối với nhà nước. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện thường xuyên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên cho cả nhiệm kỳ, lập danh sách nguồn phát triển đảng và phân công cấp ủy các chi bộ theo dõi, hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng quần chúng. Theo chỉ tiêu Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là kết nạp 15 đồng chí đảng viên mới, đến nay đã kết nạp đảng viên mới được 6 đồng chí, đạt tỷ lệ 40% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thực hiện các chỉ tiêu sự nghiệp: Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Quận ủy về chương trình phát triển Thể dục Thể thao đến toàn thể cán bộ, đảng viên đơn vị, trong những năm qua đơn vị đã thực hiện cụ thể hóa các công việc đưa phong trào TDTT vào trường học, đến với quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang. Năm 2020: Đảng ủy luôn nghiêm túc lãnh đạo triển khai thực hiện các hoạt động; về công tác chuyên môn Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 dẫn đầu thành tích với 825 huy chương các loại, trong đó có 296 huy chương vàng, 244 huy chương bạc, 285 huy chương đồng. Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Năm 2020” và Chính phủ tặng Cờ “đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”. Năm 2021: mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid – 19 nhưng trong công tác chuyên môn, Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 vẫn đạt thành tích cao với tổng số 716 huy chương các loại, trong đó 273 huy chương vàng, 171 huy chương bạc, 272 huy chương đồng. Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Năm 2021”, được UBND thành phố tặng Cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu Cụm, khối thi đua thành phố. Năm 2022: Tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX năm 2022, Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 giữ vững thành tích hạng nhất toàn đoàn với tổng số 261 huy chương các loại, trong đó có 109 huy chương vàng, 67 huy chương bạc và 85 huy chương đồng (đây là lần thứ 9 liên tiếp Quận 1 đứng nhất toàn thành phố). Trong hoạt động chỉ tiêu sự nghiệp, Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 tiếp tục giữ vững thành tích hạng nhất trong phong trào thi đua thể thao quận huyện với tổng số 851 huy chương các loại, trong đó 318 huy chương vàng, 241 huy chương bạc và 292 huy chương đồng.
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN ĐẾN CUỐI NHIỆM KỲ 2020 - 2025: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, nghị quyết của Đảng; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên
Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; nâng cao chất lượng công tác bổ nhiệm các chức danh, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí và luân chuyển cán bộ, đảm bảo năng lực thực tiễn, đạo đức trong sáng và tận tụy với công việc. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu về đạo đức, lối sống; kịp thời điều chuyển, thay thế cán bộ, viên chức có nhiều dư luận, có dấu hiệu tiêu cực, giảm sút uy tín, hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức độ thấp. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về đạo đức, lối sống, chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và những vấn đề mới phát sinh. Tiếp tục thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm, đúng pháp luật, đúng Điều lệ Đảng đối với cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng. Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 về tổ chức thực hiện khắc phục những kiến nghị, đề nghị của UBKT Quận ủy. Tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của Đảng ủy và các cá nhân theo hướng dẫn của UBKT quận ủy Quận 1.
Tham mưu cho lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp tục phát động phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” qua đó hình thành phong trào tự nguyện rèn luyện sức khỏe trong nhân dân, góp phần tích cực vào mục tiêu chung của ngành Thể dục Thể thao cả nước là “Cải thiện thể lực, tầm vóc người Việt Nam”. Phấn đấu đẩy nhanh trình độ và thành tích thể thao cao ở các môn chủ lực, phát huy tiềm năng và lực lượng sẵn có của Thể dục Thể thao Quận 1 trong các giải thi đấu trong và ngoài nước. Tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao mang tính cộng đồng, từ thiện, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao nhằm góp phần phục vụ cho việc phát triển sự nghiệp thể dục thể thao Quận 1. Nâng cao vai trò và trách nhiệm liên tịch hàng năm với các đoàn thể và các ngành. Tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp, kiến nghị, đề xuất các cấp nhằm khắc phục những sai phạm theo Kết luận của Thanh tra. Các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025
Tại Hội nghị, Đảng bộ đã trình bày 05 báo cáo tham luận về các nội dung cần thiết và cấp bách hiện nay tại đơn vị như: về công tác phát triển đảng viên mới; vấn đề sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; Phương án hình thành cơ chế quản lý bóng đá nữ,: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sự nghiệp hằng năm; Khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về nguồn thu đảm bảo hoạt động của trung tâm.
Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện của Đảng bộ trung tâm, Đồng chí Tô Thị Bích Châu – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Bí thư Quận ủy Quận 1 có những ý kiến chỉ đạo như sau: Trung tâm TDTT Quận 1 là đơn vị trong thời gian chống dịch đã gồng mình với Quận 1 để vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, con người về nguồn thu để đảm bảo hoạt động của đơn vị, với những khó khăn đó tuy nhiên trung tâm vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, 2021, 2022, Trung tâm là niềm tự hào của Quận 1 đối với những đóng góp cho thể thao thành phố. Đồng chí Bí thư Quận ủy đánh giá cao năng lực chuyên môn, chất lượng và tính ổn định về thành tích của đơn vị trong thời gian qua, đó là sự đồng lòng của tập thể, sự đóng góp của từng đồng chí đối với thành tích chung cho Quận và thành phố.
Trong thời gian qua, các đồng chí đảng viên chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê và đấu tranh cho những sai phạm tại đơn vị dẫn tới hậu quả khi đoàn thanh tra xuống thanh tra, kiểm tra thì phát hiện những sai phạm nghiêm trọng tại đơn vị. Trong năm 2023 đơn vị phải khắc phục những hậu quả, buộc cho thôi việc đối với mộ số cán bộ theo kết luận thanh tra của UBND Quận 1, mặt khác nguồn thu của đơn vị hết sức khó khăn trong thời gian này.
Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị Đảng ủy chấn chỉnh, củng cố công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng nề nếp sinh hoạt chi bộ một cách nghiêm túc đúng theo quy định của Đảng, quan tâm công tác kiểm tra giám sát, Đảng ủy phải quán triệt, chỉ đạo các đồng chí cấp ủy các chi bộ làm việc tư tưởng cho các đồng chí đảng viên trong thời gian khó khăn của đơn vị, trước hết đồng chí Bí thư các chi bộ phải vững vàng về tư tưởng đoàn kết các đảng viên trong chi bộ để cùng vượt qua khó khăn, đồng thời triển khai và giao việc cụ thể đối với từng đồng chí đảng viên, mỗi tháng đều phải có kiểm tra, giám sát công việc thực hiện, đảng viên phải thể hiện hết trách nhiệm của người đảng viên thì chi bộ mới phát triển từ đó tập thể đảng bộ sẽ vững mạnh.
Về chuyên môn nghiệp vụ, về nguồn thu của đơn vị phải hạch toán đúng sổ sách theo đúng quy định của kế toán, đồng thời phải công khai minh bạch về thu - chi trong Ban giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động. Về nhiệm vụ chính trị, trước hết phải đảm bảo đời sống cho viên chức người lao động, HLV, VĐV, tổ chức công đoàn phải biết được thu nhập đời sống của công đoàn viên để có những chia sẻ động viên tinh thần cho người lao động. Đoàn thanh niên cũng phải gắn với công đoàn và đảng ủy để cùng vượt qua những khó khăn của đơn vị.
Cuối cùng, đồng chí Bí thư Quận ủy chúc mừng Đảng bộ trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm khó khăn vừa qua, trong thời gian tới đồng chí mong muốn Đảng bộ trung tâm tiếp tục đoàn kết để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng nhiệm vụ chính quyền để cuối nhiệm kỳ Đảng bộ trung tâm sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
Một số hình ảnh tại Hội Nghị


Có thể là hình ảnh về 3 người, cái bục và văn bản cho biết

Đ/c Tô Thị Bích Châu - UVBTVTU - Bí Thư Quận ủy Q1 - Phát biểu ý kiến chỉ đạo


Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết

Đ/c Bùi Minh Tiến - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Trung tâm TDTT Q1


Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang học


Có thể là hình ảnh về 10 người


Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản cho biết


Có thể là hình ảnh về 4 người, đền thờ, cái bục và văn bản cho biết


Có thể là hình ảnh về 6 người, bàn và cái bục


Có thể là hình ảnh về 2 người, cái bục và văn bản cho biết


Có thể là hình ảnh về 2 người, đền thờ, cái bục và văn bản cho biết


Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết


Có thể là hình ảnh về 2 người, đền thờ và văn bản cho biết


Có thể là hình ảnh về 3 người, cái bục và văn bản cho biết


Có thể là hình ảnh về 5 người và cái bục


Có thể là hình ảnh về 4 người


Có thể là hình ảnh về 10 người và cái bục


Có thể là hình ảnh về 8 người


Có thể là hình ảnh về 5 người và bàn


Có thể là hình ảnh về 2 người, đền thờ và văn bản cho biết

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết


Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết

Đ/c Nguyễn Trung Châu Tuyên - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy Q1


Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết

Đ/c Nguyễn Đoàn Phước - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm TDTT Q1 trình bày dự thảo sơ kết báo cáo